Οι επιπτώσεις των φραγμάτων στο περιβάλλον .


Αγγελική  Τσ.        ..................................................................................................................


Φράγμα Αλιάκμωνα
            Τα φράγματα είναι τεχνικά έργα που κατασκευάζονται κάθετα στην κοίτη ενός φυσικού ρεύματος (ποταμού) για την αποκοπή της ροής , με σκοπό την αποθήκευση , παρωχέτευση ή ανάσχεση της πλημμυρικής παροχής του ρεύματος. Με την κατασκευή των φραγμάτων το νερό δεσμεύεται και χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση ή περικλείει ενέργεια εξ’ αιτίας της διαφοράς στάθμης για την κίνηση υδροστρόβιλων και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Φράγμα των Κρεμαστών
              Αρχικά, η ανάγκη εξασφαλίσεως νερού για άρδευση ανάγκασε τους ανθρώπους να κατασκευάσουν φράγματα. Αργότερα ακολούθησε η υδροδυναμική αξιοποίηση του αποθηκευμένου νερού και η μεγάλη χρησιμότητα των φραγμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα φράγματα είναι δαπανηρά, αλλά με μεγάλη οικονομική απόδοση και γι’ αυτό επιδιώκεται η κατασκευή τους. 'Ομως υπάρχουν και πολλές επιπτώσεις που μπωρούν να προκαλέσουν τα φράγματα όταν υπάρχει ανεπαρκής στατιστική μελέτη των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής καθως και τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα.

Φράγμα Μόρνου
                           Τα φράγματα είναι έργα ιδιόμορφα και δεν είναι δυνατόν να τυποποιηθούν και για αυτό η κατασκευή ενός φράγματος δημιουργεί διαταραχές στο φυσικό περιβάλλον, μεγαλύτερες και εντονότερες από οποιοδήποτε άλλο έργο, γιατί στην περιοχή που κατακλύζεται από νερό του ποταμού συσωρεύονται τεράστιες ποσότητες νερού με αποτέλεσμα το υπέδαφος να καταπονείται από τις αναπτυσσόμενες πιέσεις. Εκτός όμως από τις πιέσεις, οι μεγάλες ποσότητες του νερού δημιουργούν προβλήματα διαβρώσεων, διαρροών ή ακόμα και κατολισθήσεων στην περιοχή του φράγματος που αν δεν προβλευθούν για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή του. Επίσης μπορεί να υπάρξουν κι άλλες επιπτώσεις εαν υπάρχει κακότεχνη κατασκευή του φράγματος όπως : υπερχείλιση του νερού και σεισμική καταπόνεση. Υπάρχουν όμως και μερικές περιπτώσεις που τα φράγματα προκαλούν μόνιμες βιολογικές αλλαγές όπως την εξαφάνιση κάποιον αποδημητικών ψαριών.

Φράγμα Μαραθώνα
                    Εξ' αιτίας της μειωμένης και τροποποιημένης ροής του νερού που προκαλούν τα φράγματα, συντελούν στο διαχωρισμό της ιστορικής σύνδεσης των ποταμών από τις πλημμυρο-πεδιάδες τους, πράγμα που οδηγεί στη μειωμένη παραγωγικότητα και στα δύο περιβάλλοντα: τον ποταμό και τις πλημμυρο-πεδιάδες. Επίσης έχουμε αύξηση της ροής του νερού με αποτέλεσμα να σκάβεται η κοίτη του ποταμού, και επομένως να έχουμε μεγάλη πιθανότητα να εξολοθρευτούν τα φυτά και μέρος της πανίδας. Σε μεγάλους ποταμούς με πολλά φράγματα, συχνά προκαλείται μεγάλη παραγωγή φυτοπλαγκτού, ως αποτέλεσμα την αργή ροή του νερού. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι στην Ελλάδα, τουλάχιστον στις κρατικές αρχές, δεν έχει γίνει ακόμη συνείδηση το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής από τα φράγματα.

                      Πέρα λοιπόν από τις άμεσες επιπτώσεις της κατασκευής ενός φράγματος , υπάρχουν μακροχρόνιες επεμβάσεις ακόμη και σε περιοχές αρκετά μακρινές από τον άμεσο χώρο του έργου , τόσο από πλευράς οικολογίας , όσο και παραγωγικά για την τοπική οικονομία των κατοίκων . 

2 σχόλια :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...