Ώρα για Βιολογία

Σε καμιά περίπτωση τα παρακάτω δεν αντικαθιστούν το σχολικό βιβλίο .

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ1 . Αν συμβολίσουμε με Μ το επικρατές αλληλόμορφο για τα καστανά μάτια και με μ για το υπολειπόμενο για γαλανά μάτια τότε τι χρώμα ματιών θα πάρουμε 
Α) i. Πατέρας με καστανά μάτια ii. Μητέρα με γαλανά μάτια (και οι δύο ομόζυγοι)
Β) i. Πατέρας με καστανά μάτια ii. Μητέρα με καστανά μάτια (και οι δύο ετερόζυγοι)


ΑΠ. Α) 100% Μμ δηλ. καστανά μάτια


        Β) 25% ΜΜ , 50% Μμ , 25% μμ .


2. Σε ένα ζευγάρι, η μητέρα έχει γαλανά μάτια και ο πατέρας είναι ετερόζυγος και έχει καστανό χρώμα ματιών. Αν συμβολίσουμε με Μ το επικρατές αλληλόμορφο για τα καστανά μάτια και με μ το υπολειπόμενο αλληλόμορφο για τα γαλανά μάτια, τότε η πιθανότητα να έχει γαλανά μάτια το παιδί που θα αποκτήσουν, είναι:
A) 3/4 (75%) B) 0 C) 1/4 (25%) D) 1/2 (50%)


ΑΠ. 50% μμ


3. Ένα τμήμα μιας αλυσίδας DNA περιέχει 20% αδενίνη. Ποιά η αναλογία της αζωτούχου βάσης κυτοσίνης στο παραπάνω τμήμα της αλυσίδας αυτής;


4. Κατά τη διαίρεση ενός κυττάρου προκύπτουν θυγατρικά κύτταρα στα οποία περιέχονται οι ίδιες γενετικές πληροφορίες. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην ικανότητα του DNA να διπλασιάζεται με μια διαδικασία που ονομάζεται:
Αντιγραφή Πολλαπλασιασμός Μεταγραφή Διαχωρισμός


ΑΠ. Αντιγραφή


5. Ποιό από τα παρακάτω ζεύγη αζωτούχων βάσεων είναι ζεύγος συμπληρωματικών βάσεων μορίου DNA; A) αδενίνη – κυτοσίνη B) θυμίνη – γουανίνη C) ουρακίλη - θυμίνη D) αδενίνη – θυμίνη


ΑΠ. αδενίνη – θυμίνη6. Να αναφέρετε 3 διαφορές μεταξύ DNA και RΝΑ.


7. Αν συμβολίσουμε με Ε , το επικρατές γονίδιο για τα καστανά μάτια και με ε το υπολειπόμενο γονίδιο για τα γαλανά μάτια,
α.  Τι χρώμα ματιών θα δώσουν τα ακόλουθα ζευγάρια γονιδίων: α)ΕΕ, β)Εε, γ)εε
β.  Ποιοι γονότυποι από τους ΕΕ, Εε, εε είναι ομόζυγοι και ποιοι ετερόζυγοι ;


8. Οι διπλοειδείς οργανισμοί περιέχουν τις γενετικές πληροφορίες, τα γονίδια, δύο φορές, μια από τη μητέρα και μια από τον πατέρα και κάθε γονίδιο μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές, οι οποίες ονομάζονται:
Αυτοσωμικά ? Ομόλογα ? Δίκλωνα ? Αλληλόμορφα


9. Πόσα ζεύγη φυλετικών χρωμοσωμάτων υπάρχουν στον ανθώπινο οργανισμό;
        α ) 1                β) 21                   γ) 22                        δ) 46


10. Πόσα ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων υπάρχουν στον ανθώπινο οργανισμό;
              Α) 22                            β) 23                       Γ) 46


11. Στους διπλοειδείς οργανισμούς τα χρωμοσώματα είναι ανα δύο ίδια. Το ζευγάρι των ίδιων χρωμοσωμάτων ονομάζονται:
     Α) Ομόλογα        Β) Ομότιμα         Γ) Αυτοσωμικά         Δ) Επικρατή


12. Τα μόρια που σχετίζονται με τον καθορισμό των κληρονομικών χαρακτηριστικών και ελέγχουν τις λειτουργίες των οργανισμών είναι:
Α) Τα νουκλε’ι’νικά οξέα.                             Β) Οι πρωτεΐνες και τα λιπίδια.
Γ) Τα αμινοξέα και τα σάκχαρα.                 Δ) Τα αμινοξέα και τα λιπίδια.


13. Στα ποντίκια το γονίδιο Μ για το μαύρο τρίχωμα επικρατεί του γονιδίου μ για το καφέ χρώμα. Ποιος μπορεί να είναι ο γονότυπος ενός μαύρου ποντικού; Τι πείραμα θα κάνατε για να βρείτε αν ο μαύρος ποντικός είναι αμιγής ή υβρίδιο; (ομόζυγος ή ετερόζυγος )


ΑΠ. ΜΜ ή Μμ . Θα τον διασταυρώνω με έναν μμ (καφέ) οπότε: Αν μετά από μερικές διασταυρώσεις προκύψει έστω ένας καφέ , τότε ο αρχικός ήταν Μμ . Αλλιώς ΜΜ .


14. Πόσα χρωμοσώματα έχει ο άνθρωπος; Πως διακρίνεται από τον καρυότυπο αν το άτομο είναι αγόρι ή κορίτσι;


15. Μ: γονίδιο υπεύθυνο για το μαύρο χρώμα μαλλιών στον άνθρωπο επικρατές.
μ: γονίδιο υπεύθυνο για το ξανθό χρώμα μαλλιών, υπολειπόμενο.
Να εξηγήσετε ποια είναι η πιθανότητα να γεννηθούν παιδιά με ξανθά μαλλιά
Από ετερόζυγους γονείς.


ΑΠ. 25%


16. Να χαρακτηρίσετε σωστές (Σ) η λανθασμένες (Λ) τις προτάσεις
α.-Γονείς που έχουν μαύρα μαλλιά αποκτούν παιδιά μόνο με μαύρα μαλλιά
β.-Τα χρωμοσώματα φύλου στο κορίτσι είναι ΧΧ και στο αγόρι ΧΥ.
γ.-Από τον καρυότυπο μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για το φύλο και για
διάφορες χρωμοσωμικές ανωμαλίες.


17. Το γονίδιο Κ που ελέγχει το καστανό χρώμα ματιών είναι επικρατές, ενώ το
γονίδιο κ που ελέγχει το γαλανό χρώμα είναι υπολειπόμενο.
Από το γάμο γυναίκας με καστανά μάτια και άνδρα με καστανά μάτια,
γεννήθηκε το πρώτο παιδί τους με γαλανά μάτια.
α.-Να γράψετε τους γονότυπους των γονέων και του πρώτου παιδιού
β.-Αν το παραπάνω ζευγάρι κάνει δεύτερο παιδί, τι πιθανότητα υπάρχει να
     έχει καστανά μάτια (να κάνετε τη διασταύρωση).


ΑΠ. Κκ , Κκ και το παιδί κκ . Στο 2ο παιδί 75% .


18. Η σωστή σειρά (αφετηρία-ενδιάμεσος-προϊόν) για τη σύνθεση μιάς πρωτεΐνης είναι :
          α. RNA - DNA – πρωτεΐνη                          β. πρωτεΐνη - RNA - DNA
          γ. DNA - πρωτεΐνη – RNA                           δ. DNΑ - RNA – πρωτεΐνη


19. Στο παρακάτω κείμενο, να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις ή τους αριθμούς που σας δίνονται παρακάτω (τρεις περισσεύουν), μεταφέροντας στην κόλα σας τον αριθμό του κενού και δίπλα τη σωστή λέξη ή αριθμό :
22 - φύλα - 46 - κορίτσι - 48 - 44 - 24 - φύλου - αυτοσώματα -23 - αγόρι - δύο - κύτταρο.
«Κάθε ……..…(1)……….. του φυσιολογικού ανθρώπου έχει συνολικά ……..…(2)………. χρωμοσώματα από τα οποία τα ……..…(3)……….. είναι κατά ζεύγη μορφολογικά όμοια και στα δύο φύλα και λέγονται……..…(4)………. Τα υπόλοιπα …….…(5)………. είναι τα χρωμοσώματα ……..…(6)………. Εκτός από τα ……..…(7)………. ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων, που είναι κοινά και στα δύο ……..…(8)………., στο ……..…(9)………. υπάρχει ένα Χ και ένα μικρότερο χρωμόσωμα Ψ (ΧΨ) ενώ στο ……..(10)…………. υπάρχουν δύο Χ χρωμοσώματα φύλου (ΧΧ).»


20. Απαντήστε συνοπτικά στις παρακάτω ερωτήσεις που αφορούν το DNA :
1) Υπάρχει σε όλους τους οργανισμούς ή μόνο στον άνθρωπο;
2) Με τι μοιάζει ;
3) Ποια είναι τα δομικά του υλικά ;
4) Σε ποιο μέρος του κυττάρου γίνεται η αντιγραφή του;
5) Σε ποιο μέρος του κυττάρου γίνεται η μεταγραφή του σε mRNA ;ΕΠΙΣΚΕΨΟΥ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΓΕΝΝΕΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥΔεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...